اتواسیون اداری شرکت آپکوپارس
صفحه اصلی وب اتواسیون اداری شرکت آپکوپارس
pic

وب

اتواسیون اداری شرکت آپکوپارس

نرم افزار اتواسیون اداری شرکت انبوه سازان آپکوپارس

شامل بخش های:

  • مدیریت پروژه ها و فاز های پرداخت
  • مدیریت اعضا و مدارک
  • مدیریت کارمندان و سطح دسترسی آنها
  • مدیریت پرونده ها، اسناد، پرداخت، گزارش ها و جستجوی پیشرفته