بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران
صفحه اصلی مقاله بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران
pic

مقاله

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران

مؤسسات عمومی به سیستم های اطلاعاتی نیاز دارند که مدیریت اسناد تولید شده طی فرایندهای تجاری را در یک بستر دیجیتال تسهیل کند. توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، امکان انتقال ایمن اسناد به سیستم عامل های دیجیتالی را فراهم آورد که باعث ظهور سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی شد. لازمه دستیابی به مزایای سیستم های مبتنی بر فناوری و جلوگیری از هدررفت هزینه و زمان درمقیاس یک کشور، پذیرش آنها توسط کاربران است. به همین سبب، درک عواملی که قصد استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیک را تحت تأثیر قرار میدهند، ضروری است. پژوهش کاربردی حاضر با استفاده از روش های پژوهش كتابخانه ای و میدانی، ماهیت توصیفی-پیمایشی داشته و با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران می پردازد. در این پژوهش، داده ها به شیوه مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته ها، عوامل زمینه ای و فراگیری، به عنوان عوامل پشتیبان، تأثیر بسزایی بر انتظار عملکرد، تأثیر اجتماعی، انتظار تلاش و شرایط تسهیل کننده داشته و در نتیجه از روند پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیک، پشتیبانی می کنند. همچنین یافته های پژوهش حاضر، دلالت بر نقش مهم رابط کاربری، حمایت مدیران ارشد و توسعه مهارت های کارکنان بر پذیرش و استقرار این فناوری دارند.

 

ارجاع:
sadabadi, a. a., Sheykh Shoaei, H., & rahimi rad, z. (2022). Investigating the factors affecting the acceptance of electronic document management system in Iran Gas Company. Sciences and Techniques of Information Management. doi:https://doi.org/10.22091/stim.2021.7222.1627

researchgate.net